අංගම්පොර තහනම ඉවත් කරන්න ගැසට් නිවේදනයක්

June, 15, 2022

මෙරට පවතින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩාවක්, සටන් කලාවක් මෙන්ම සංස්කෘතික උරුමයක් වශයෙන් වැදගත් වන අංගම් සටන් කලාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගනු ලැබ ඇත.
අංගම්පොර සටන් ශිල්පය සඳහා පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම පිණිස 2019 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇති නමුත්, ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.
එබැවින්, අංගම්පොර සටන් කලාව සංරක්ෂණය කර ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින්, ඉංග්‍රීසි යටත් විජිත පාලකයින් විසින් පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිණිස ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.