අද වෙන්දේසියේ දී මහ බැංකුව අඩු පොළියට රුපියල් බිලියන 22 ½ ක් ගනී

January, 10, 2018

අද (10) දින පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී රුපියල් මිලියන 22,500 ක වටිනාකමකින් යුතු බිල්පත් නිකුත් කරනු ලැබූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

මෙහි ඇති විශේෂත්වය වනුයේ පසුගිය වර පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට වඩා අඩු පොළී අනුපාතිකයන් යටතේ බිල්පත් නිකුත් කර තිබීමයි.

මෙහිදී දින 91 කාණ්ඩයේ බිල්පත් නිකුත් කර නොමැති අතර සියයට 8.06 ක පොළී අනුපාතිකය යටතේ රුපියල් මිලියන 9,000 ක බිල්පත් හා සියයට 8.80 පොළී අනුපාතිකය යටතේ රුපියල් මිලියන 13,500ක බිල්පත් පිළිවෙලින් දින 182 හා දින 364 යන පරිණත කාලවලින් යුතුව නිකුත් කර තිබේ.

මෙහිදී දින 182 බිල්පත් පොළිය සියයට 8.24 සිට සියයට 8.06 දක්වා පදනම් අංක 18 කින් හා දින 364 බිල්පත් පොළිය සියයට 8.90 සිට සියයට 8.80 දක්වා පදනම් අංක 10 කින් පහළ ගොස් තිබීම විශේෂ සිදුවීමකි.

පහත දැක්වෙන්නේ අද පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහනකි.