අධිවේගී මාර්ග ඇතුළු මාර්ග හදන්න වියදම් කරන හැටි මෙන්න

July, 9, 2014

මේ වසරේ පළමු කාර්තුවේදී මෙරට මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය සඳහා කළ වියදම පසුගිය වසරේ අදාළ කාර්තුවට සාපේක්ෂව සියයට 72 කින් වර්ධනය වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙන නවතම දත්ත මගින් අනාවරණය වේ.

මේ අනුව, 2014 මාධ්‍ය වාර්ෂික පිස්කල් තත්ත්ව වාර්තාව (MID – YEAR FISCAL POSITION REPORT 2014) මගින් හෙළි වන්නේ 2014 මුල් මාස හතර තුළදී මෙරට මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 55 ක් වැයකර තිබෙන බවත් ගිය වසරේ මුල් කාර්තුව තුළදී මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට වැයකර තිබුණේ රුපියල් බිලියන 31.9 ක් බවයි.

2014 මුල් කාර්තුවේදී කර තිබෙන වියදම් වලින් රුපියල් බිලියන 6.1 ක් වියදම් කර තිබෙන්නේ අධිවේගී මාර්ගවල ඉදිකිරීම් සඳහායි. මෙහිදී, දකුණු අධිවේගී මාර්ගය සඳහා රුපියල් මිලියන 673 ක්ද, කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය සඳහා රුපියල් මිලියන 445 ක්ද, පිටත වටරවුම් මාර්ගය සඳහා රුපියල් බිලියන 4.6 ක්ද වැයකර ඇත.

තවත් කැපී පෙනෙන කාරණාවක් වන්නේ උතුරු පළාතේ මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මේ වසරේ මුල් කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 6.5 ක් තරම් මුදලක් වැයකර තිබීමයි.