උසස් තාක්ෂණ සිසුන්ගේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය රු. 2,500ක් දක්වා ඉහළට

March, 13, 2019

ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය, තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මෙරට පිහිටුවා ඇති ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන අතර, මේ වන විට එහි ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන 19ක, 20,000කට අධික ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරතව සිටී.

උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන් සඳහා ලබාදෙන මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර 2015 වර්ෂයේ දී වැඩි කරන ලද අතර, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා මේ වන විට රු. 5,000 ක මාසික මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ද රුපියල් 4,000 ක මාසික විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාධාරය ද, ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුවකු වෙත රු. 1,500 ක මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරයක් ද හිමිවේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන් වෙත මෙතෙක් ගෙවනු ලැබූ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය වූ රු. 1,500 ක මුදල රු. 2,500 ක් දක්වා වැඩිකිරීමට නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

ඡායාරූපය - මහපොළ වාරිකය රු. 5,000 ක් දක්වා වැඩිකරන ලෙස පසුගිය පෙබරවාරි 26 දා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන් කොළඹ දී විරෝධතා පා ගමනකට එක් වූ අවස්ථාව