කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් අද ඓතිහාසික වාර්තාවක්

January, 22, 2021

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ තවත් වාර්තාවක් තබමින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය තනි දිනක් තුළ සටහන් කළ ඉහළම අගය අද (22) වාර්තා විය. ඒ පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 332.18 ක වර්ධනයක් වාර්තා කිරීමත් සමඟිනි. මේ අනුව අද දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ ඉහළම අගය වන ඒකක 8,463.43 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

මීට සතියකට ඉහත දී, එනම් 2021 ජනවාරි 15 දින සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 294.34 කින් ඉහළ ගොස් තැබූ වාර්තාව මේ අනුව අද (22) දිනයේ දී නැවත වරක් අලුත් වනු ඇත.

අද දිනයේ දී රුපියල් බිලියන 12.84 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා විය.