කොටස් වෙළෙඳපොළේ දැවැන්ත වර්ධනයක්. සියලු කොටස් හයදහසේ කඩඉම පසුකරයි

    September, 28, 2020

    කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අද (28) දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 169.16 ක දැවැන්ත ඉහළ යාමක් වාර්තා කළේය.

    මෙම වර්ධනයත් සමඟම 2020 ජනවාරි 07 දිනෙන් පසු මුල්වරට සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය අද (28) දිනයේ දී ඒකක 6,000 සීමාව ඉක්මවා යන ලදී.

    මේ අනුව අද දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 6,028.20 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර දිනය තුළ රු. බිලියන 1.89 ක පිරිවැටුමක් වාර්තා විය.