කොටස් වෙළෙඳපොළ ලාභ ලබන සමාගමක් කිරීමේ මංගලගේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

April, 11, 2019

ලාභ අරමුණු කර නොගත්, සාමාජිකයින් විසින් පාලිත සංවිධානයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව, ලාභ අරමුණු කරගත්, කොටස් හිමියන්ගේ අයිතියට සතු වු සමාගමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ අනුව ඇපයෙන් සීමිත සමාගමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ ‍කොළඹ කොටස් හුවමාරුව කොටසින් සීමිත සමාගමක් බවට පත් කර, එහි නෛතික තත්ත්වය වෙනස් කිරීම පිණිස කෙටුම්පත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතෙහි, තවදුරටත් සිදු කළ යුතු යැයි හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ කොටස් බෙදී යාමේ අනුපාතය ද ඇතුළත් කරමින් සංශෝධනය කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මේ අතර දැනට ක්‍රියාත්මක වන සුරැකුම්පත් විනිමය පනත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නව පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම කෙටුම්පත පිළිබඳ අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ, ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් විසින් තවදුරටත් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් කොටස් වෙළඳපොළේ ඵලදායී ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ රෙගුලාසි සඳහා අවශ්‍ය වන නිවැරදි කිරීම් සහ ඉහළ ස්වාධීනත්වයක් පවත්වා ගනිමින් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වගවීම ඉහළ නැංවීම සඳහා වන සංශෝධනද, එම පනත් කෙටුම්පතට ඇතුළත් කරමින් සංශෝධනය කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.