ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ ඉහළ යාමක්

    September, 16, 2020

    2020 අගෝස්තු මාසයේ දී නිෂ්පාදන සහ සේවා යන ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක වර්ධනය විය.

    රටේ ව්‍යාපාරික කටයුතු යථාවත් වීම හේතුකොටගෙන 2020 අගෝස්තු මාසයේදී නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල සිදුවූ අඛණ්ඩ වර්ධනය, නිෂ්පාදන අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙන් පිළිබිඹු විය. නව ඇණවුම් සහ නිෂ්පාදන යන උපදර්ශක දෙකම 2020 අගෝස්තු මාසයේදී ඉහළ ගිය අතර සේවා නියුක්තිය උපදර්ශකයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණි.

    සේවා අංශයෙහි වර්ධනයක් අඛණ්ඩව තෙවන මාසයටත් පෙන්නුම් කරමින්, ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2020 අගෝස්තු මාසයේ දී 56.0 දක්වා ඉහළ යන ලදී. 2020 ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව නව ව්‍යාපාර, ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සහ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්හි සිදු වූ ඉහළ යෑම මෙම වර්ධනය සඳහා දායක වූ අතර, එමගින් සේවා අංශයෙහි ක්‍රියාකාරකම් COVID-19 වසංගතයට පෙර පැවති මට්ටම දක්වා ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් පෙන්නුම් කෙරේ.