ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක පහළට

    May, 16, 2023

    ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2023 අප්‍රේල්

    2023 අප්‍රේල් මාසයේදී, නිෂ්පාදන හා සේවා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක පහළ යන ලදී.

    පෙර වසරවලදී ද පැවති රටාවට අනුගත වෙමින්, 2023 අප්‍රේල් මාසයේ දී නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකය දර්ශකාංක 34.7ක් දක්වා පහළ ගිය අතර එමගින් ඉකුත් මාසයට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදන අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්වල පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරන ලදී. ඒ අනුව,  නිෂ්පාදන, නව ඇණවුම්, සේවා නියුක්තිය, සහ තොග මිලදී ගැනුම් යන උප-දර්ශක, සැම වසරකම පාහේ ඉහළ අගයක් වාර්තා කරන මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී පහත වැටුණි.

    සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2023 අප්‍රේල් මාසයේ දී 49.6ක දර්ශක අගයක් වාර්තා කරමින් කඩඉම් මට්ටමට වඩා ඉතා මඳක් පහළින් පැවතුනි. මේ සඳහා නව ව්‍යාපාර, සේවා නියුක්තිය සහ නිමකිරීමට නියමිත කාර්යයන්හි සිදු වූ පහළ යෑම් හේතු විය. කෙසේ වුවද, මෙම මාසය තුළ දී ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සහ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව ඉහළ ගියේය.