ජාතික උද්ධමනය තවත් පහළට

    September, 21, 2023

    ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ලක්ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය 2023 ජූලි මාසයේ දී වාර්තා වූ 4.6% සිට 2023 අගෝස්තු මාසයේ දී 2.1% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

    එහිදී ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2023 ජූලි මාසයේ දී වාර්තා වූ -2.5% සිට 2023 අගෝස්තු මාසයේ දී -5.4% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2023 ජූලි මාසයේ දී වාර්තා වූ 10.9% සිට 2023 අගෝස්තු මාසයේ දී 9.0% ක් දක්වා අඩු වී තිබේ.