ඩොලර් මිලියන 29 ක ආයෝජනයකින් මහනුවරට කාමර 160ක සුඛෝපභෝගී හෝටලයක්

September, 22, 2020

මහනුවර කාමර 160 කින් යුත් තරු තුනේ සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම පසුගිය දා සිදුවිය. ජෝන් කීල්ස් හොටේල්ස් පීඑල්සී හා ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් ලිමිටඩ් අතර බද්ධ ව්‍යාපාරයක් ලෙසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

ආයෝජන මණ්ඩල සභාපති සුසන්ත රත්නායක මහතා සහ Indra Hotels and Resorts Kandy (Pvt) Ltd සභාපති ඉන්ද්‍රා සිල්වා මහතා විසින් මේ සඳහා අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදී.

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 29.32 ක ආයෝජනයක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය 2022 වසරේ මැද භාගයේ දී සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතය.