තරුණ උපාධිධාරින්හට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට ණය යෝජනා ක්‍රමයක්

July, 14, 2017

රටේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා තරුණ උපාධිධාරින්ගේ සහභාගිත්වය දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් නව ව්‍යා‍පාර ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1.5ක උපරිමයකට යටත්ව ණය පහසුකම් ලබා දීමට 2016 අයවැය මඟින් යෝජනා කරන ලදී.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහභාගිවීමට ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව එකඟතාව පළ කර තිබේ.

මේ යටතේ ණය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම් මඟින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබ ඇති අතර ඒ සඳහා අයදුම්පත් 80ක් ලැබී ඇත.

එම ව්‍යාපාරික සැලසුම් ඇගයීමට ලක් කළ අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ආංශික ඇගයීම් කමිටුව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති ව්‍යාපාරික සැලසුම් 40ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව මඟින් ණය මුදල් ප්‍රදානය කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබි තිබේ.