තැන්පතුකරුවන්ට ගෙවීම – ETI 75%කට සහ ස්වර්ණමහල් 89%කට සම්පූර්ණ මුදල් ගෙවිය හැකි බව මහ බැංකුව කියයි

    July, 13, 2020

    ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී යන ආයතන වල ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ස්ථාපිත, ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ හා ද්‍රවශීලතා ආධාරක ක්‍රමය මඟින් එහි පවත්නා නීති හා රෙගුලාසි ප්‍රකාරව, රක්ෂිත තැන්පතුකරුවන් හට වන්දි ගෙවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

    ඒ අනුව,

    1. ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ සමස්ථ තැන්පතුකරුවන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් 75% කට (සමස්ථ තැන්පතුකරුවන් 38,111 ක් අතරින් 28,554 කට) තම සමස්ථ තැන්පතු මුදල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, ඉතිරි 25% ක තැන්පතුකරුවන්හට (තැන්පතුකරුවන් 9,557 කට) මූලිකව තමන්ගේ තැන්පතු මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් 600,000 ක මුදලක් ලැබෙනු ඇත.
    2. ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පී.එල්.සී ආයතනයේ තැන්පතුකරුවන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් 89% කට (සමස්ථ තැන්පතුකරුවන් 8,726 ක් අතරින් 7,802 කට) තම සමස්ථ තැන්පතු මුදල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, ඉතිරි 11% ක තැන්පතුකරුවන්හට (තැන්පතුකරුවන් 924 කට) තම තැන්පතු මුදලින් කොටසක් ලෙස රුපියල් 600,000 ක මුදලක් මූලිකව ලැබෙනු ඇත.