ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

July, 11, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ධීවර යාත්‍රා අනවසරයෙන් විදේශීය රටවල අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය තුළ මසුන් ඇල්ලීමේ කටයුතුවල යෙදීම සම්බන්ධව එම රටවලින් කරනු ලබන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතියි. එමෙන්ම, ධීවර කර්මාන්තයෙන් පරිබාහිර වූ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය, විදේශීය රටවලට නීති විරෝධී ලෙස මිනිසුන් ප්‍රවාහනය සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය වැනි කටයුතුවලට ධීවර යාත්‍රා යොදා ගැනීමේ ප්‍රවණතාවද සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම වැරදි සම්බන්ධව පවරනු ලබන නඩුවලදී බොහෝ විට වරදට අදාළ දඩය ගෙවීමට හෝ ඇතැම් අවස්ථාවලදී බන්ධනාගාරගත වීමටද බෝට්ටු අයිතිකරුවන්ට සිදු වේ.

 

ඒ අනුව, මෙම වැරදි සිදු කරනු ලබන යාත්‍රා හිමියා හෝ යාත්‍රා ක්‍රියාකරු හෝ යාත්‍රාධිපති හෝ යාත්‍රාවේ ගමන්කරන අය හෝ එයට අනුබල දෙන පුද්ගලයන්ටද දඩුවම් පැවරෙන සේ අදාළ සංශෝධන ඇතුළත් කරමින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.