නව ආදායම් බදු පනත නිසා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ බදු වියදම රු. බිලියන 12කින් වැඩිවෙලා

  July, 28, 2020

  සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් එවනු ලබන සාමාජික ගිණුම් (සක්‍රීය ගිණුම්) ප්‍රමාණය 2018 වසරේ දී මිලියන 2.6 ක් බවත් එම සංඛ්‍යාව 2017 වසරේ දී දැක්වුණේ මිලියන 2.8 ක් ලෙසින් බවත් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ 2018 වසරට අදාළ වැදගත් මූල්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අරමුදල මේ බව අනාවරණය කර සිටී.

  මේ අතර 2018 වසර වන විට අරමුදලේ මුළු සාමාජික ශේෂය රු. ට්‍රිලියන 2.25 ක් ලෙසින් සටහන් වේ. 2018 වසරේ දී රු. මිලියන 144,996 ක දායක මුදල් අරමුදල වෙත ලැබී ඇති අතර එය පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව 8.7% ක වර්ධනයකි.

  2017 වසරේ දී සාමාජික ශේෂ මත ගෙවූ පොලී අනුපාතය 10.5% ක් ලෙසින් සටහන් වුවත් එය 2018 වසරේ දී 9.5% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇත.

  2017 අංක 24 දරන ආදායම් බදු පනත මගින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට සිදුව ඇති බලපෑම සම්බන්ධයෙන් මෙම වාර්තාවෙහි වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ.

  “අරමුදලෙහි බදු වගකීමට 2018.04.01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවන ලද 2017 අංක 24 දරන ආදායම් බදු පනත මගින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇතිවිය. මෙම පනතෙහි විධිවිධානයන්ට අනුව, අරමුදලට අදාළ ආදායම් බදු ප්‍රතිශතය 10% සිට 14% දක්වා වැඩි වූ අතර, බදු ආදායම් ගණනය කිරීමේ පදනම ද වෙනස් වූ බැවින් 2018 වර්ෂයට අදාළ බදු වියදම පෙර වසරට සාපේක්ෂව රු. බිලියන 12 කින් (රු. බිලියන 18 සිට රු. බිලියන 30 දක්වා) ප්‍රමාණාත්මකව ඉහළ ගොස් ඇත.“

  සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ 2018 වසරට අදාළ වැදගත් මූල්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධ වාර්තාව පහතින් දැක්වේ.