ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් අංක 100කින් පහළට

July, 9, 2020

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2020 ජූලි 08) පැවති රැස්වීමේ දී සිය මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව වර්තමාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය, පිළිවෙලින් සියයට 4.50 (SDFR) සහ සියයට 5.50 (SLFR) දක්වා පදනම් අංක 100කින් අඩු කිරීමට තීරණය කරනු ලැබීය.

සබැඳි පුවත්

පොළී අනුපාත තවදුරටත් පහළට? – මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අනිද්දා

July, 7, 2020