ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික ස්ථාවරයි

  August, 20, 2020

  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ (අගෝස්තු 19) දින පැවති රැස්වීමේ දී ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික පවතින මට්ටමේ ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන යාමට තීරණය කරන ලදී.

  මේ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) 4.50% ක් හා නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR)  5.50% ක් ලෙස නොවනස්ව පවතින අතර බැංකු අනුපාතිකය 8.50% ක් හා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 2.00%  මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතී.

  විශේෂයෙන් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ලිහිල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල සම්පූර්ණ බලපෑම වෙළඳපොළ ණය අනුපාතික මගින් තවමත් පිළිබිඹු නොවන හෙයින් ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව මුදල් මණ්ඩලය විසින් සලකා බලන ලදී.

  ආන්තික ණය ලබාගන්නන්හට සහාය වීම සඳහා ඉහළ අගයක පවතින ඇතැම් පොලී අනුපාතික අඩු කිරීමට අවශ්‍ය ඉලක්කගත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

  අඩු උද්ධමනයක් පවතින වාතාවරණයක් යටතේ වෙළඳපොළ ණය අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යනු ඇතැයි මුදල් මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරන අතර එමගින් ආර්ථිකයේ ඵලදායී අංශ වෙත ණය ලබාදීම කඩිනම් කිරීම සහ කොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර සඳහා මෙන්ම පුළුල් ආර්ථිකයට වන සහාය වඩාත් ශක්තිමත් කෙරෙනු ඇත.