පාසල්වල තොරතුරු තාක්‍ෂණ භාවිතයේදී ගැටළු වලට විසදුම් දීමට ජාතික වැඩපිළිවෙලක්

June, 19, 2017

පාසල් පද්ධතිය තුල තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය භාවිතා  කිරීමේදී මුහුණ පෑමට සිදුවන විවිධාකාරයේ ගැටළු වලට විසදුම් ලබාදීම සදහා ජාතික මට්ටමේ වැඩපිලිවෙලක් සකස් කෙරේ.

මේ අනුව පාසල් සිසුන්ට ගුරුවරුන්ට මෙන්ම දෙමාපියන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටළු වලදී ඇවැසි විසදුම් ලබාදීම සදහා ඒ පිළිබඳ ‍විශේෂඥ දැනුම සහිත කණ්ඩායමක් සහාය වනු ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ශාඛාව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) හා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය ඒකාබද්ධව මෙය ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

පාසැල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අන්තර්ජාලය පරිගණකය ජංගම දුරකථනය ඇතුළු තාක්‍ෂණික මෙවලම් තමන්ට මෙන්ම සමාජයට හිතකර ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමට දිරි ගැන්වීම සහ ඇතැම් අවස්ථා වලදී අහිතකර ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම නිසා මතු වන ගැටළු වලදී නිසි මග පෙන්වීම මෙම ජාතික වැඩපිලිවෙළෙහි අරමුණවේ.

තවද මේ සදහා අවශ්‍යය කෙරෙන තොරතුරු මෙන්ම මග පෙන්වීම සදහා වෙබ් අඩවියක්ද ස්ථාපනය කිරීමට මෙන්ම මතුවන ගැටලු වලට සවන් දීමේ සහ පිලිතුරු ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක්ද සකස් කෙරේ.

මේ වන විට පාසල් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සංසද (EDUCSIRT) පිහිටුවීම සිදුකරමින් සිටින බවත්  එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සදහා ගුරුවරුන් සියයකට  පමණ පුහුණුව ලබාදී තිබෙන බවත් තොරතුරු තාක්‍ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජ පාසල් මට්ටමින් ස්ථාපිත කිරීම ආරම්භ කර තිබෙන බවත්  නියෝජිතායතනය පවසයි.

jateka