පුද්ගලයින් 100 කට ජංගම දුරකථන සබඳතා 123.7 ක්

May, 19, 2017

පෙර වසරට සාපේක්ෂව 2016 වසර අවසාන වන විට ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව මිලියන 26.2 ක් දක්වා සියයට 7.6 කින් වර්ධනය වී ඇති බව 2016 මහ බැංකු වාර්තාව පවසයි. මේ අතර 2015 වසරේ මිලියන 1.1 ක්වූ රැහැන් සහිත ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය මිලියන 1.2 ක් දක්වා සියයට 3.4 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ අනුව 2016 වසර අවසානයේ දී දුරකථන සම්බන්ධතා ඝනත්වය පුද්ගලයින් 100 කට ස්ථාවර 12.0 ක් සහ ජංගම 123.7 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

2016 වසර අවසන් වන විට අන්තර්ජාල ඝනත්වය 23.2 ක් දක්වා ඉහළ නංවමින් වසර තුළ දී මුළු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව 4,920.554 ක් දක්වා සියයට 20.3 කින් වර්ධනය වී ඇත.

2016 වසර තුළ දී සියයට 36.1 ක සීඝ්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ ස්ථාවර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වර්ධනය, සමස්ත අන්තර්ජාල සමබන්ධතා වර්ධනය කෙරෙහි බෙහෙවින් ඉවහල් වී ඇති බවත්, 2016 වසර අවසාන වන විට ජංගම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ වාර්තා වූ 3,408,408 ට සාපේක්ෂව 3,991,465 දක්වා සියයට 17.1 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති බවත් 2016 මහ බැංකු වාර්තාව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දේ.

Telecommunication-Sector

Telephone-Penetration-2016