බලගතු පාස්පෝට් ලැයිස්තුව අලුත් වෙයි – ලංකාවත් උඩට

March, 28, 2016

ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රයෙන් වීසා නැතුව රටවල් 47 ක්
එක්සත් රාජධානිය හා එක්සත් ජනපදය අංක 1ට

ලොවපුරා භාවිතාවන ගමන් බලපත්‍ර ඇසුරින් Passport Index විසින් සකස් කෙරෙනා නවතම ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුව, පළමු තැනට එක්සත් රාජධානිය හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පත්ව තිබේ. ඊට අනුව එම රටවල් දෙකෙහි ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පූර්ව වීසා ලබාගැනීමකින් තොරව රටවල් 147 කට ඇතුළත් වීමට හැකියාව තිබේ.

යම් රටක ගමන් බලපත්‍රධාරියෙකුට වීසා ලබා ගැනීමකින් තොරව රටවල් කොපමණ ප්‍රමාණයකට ඇතුල් විය හැකි ද යන්න අනුව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කර ඇත.

මෙහි දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ රටවල් 145 ක් සඳහා ප්‍රවේශය සහිත දකුණු කොරියාව, ජර්මනිය හා ප්‍රංශයයි. රටවල් 144 කට ප්‍රවේශය ඇති ඉතාලි හා ස්වීඩන් ගමන් බලපත්‍ර සඳහා මෙම වර්ගීකරණයේ තෙවන තැන හිමිව තිබේ.

මෙම වර්ගීකරණයේ 70 වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ. ඊට අනුව ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රධාරීන්ට රටවල් 47 ක් සඳහා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමට හැකි බව සඳහන් වේ. මීට පෙර වර්ගීකරණය අනුව නිශ්චිතවම ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවේශය තිබුණේ රටවල් 39 කට පමණි.

මියන්මාර්, සොලමන් දූපත්, පලස්තීනය, සාඕ ටොම් හා ප්‍රින්සිප් සහ දකුණු සුඩාන ගමන් බලපත්‍ර සඳහා මෙම වර්ගීකරණයේ අවසාන තැන හිමිව තිබේ. අදාළ වාර්තාවට අනුව ඉහත ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පූර්ව වීසා ලබා ගැනීමකින් තොරව ප්‍රවේශ විය හැකි රටවල් ගණන 28 කි.

පහත දැක්වෙන්නේ එම සම්පූර්ණ වර්ගීකරණයයි. එක් එක් රටවලට ඉදිරියෙන් දැක්වෙන්නේ වීසා නොමැතිව ඇතුල් විය හැකි රටවල් ප්‍රමාණයයි.

RANK: 1 - United Kingdom, United States of America - 147
RANK: 2 - South Korea, Germany, France - 145
RANK: 3 - Italy, Sweden - 144
RANK: 4 - Singapore, Japan, Finland, Denmark, Luxembourg, Netherlands - 143
RANK: 5 - Switzerland, Canada - 142
RANK: 6 - Hungary, Ireland,Belgium, Portugal, Norway, Spain - 141
RANK: 7 - Malaysia, Greece, Austria - 140
RANK: 8 - New Zealand - 139
RANK: 9 - Cyprus, Czech Republic, Australia - 138
RANK: 10- Slovakia, Poland - 137
RANK: 11- Hong Kong, Malta - 136
RANK: 12- Iceland, Slovenia - 135
RANK: 13- Estonia, Latvia - 134
RANK: 14- Lithuania, Bulgaria - 132
RANK: 15- Liechtenstein - 131
RANK: 16 - Argentina, Israel - 129
RANK: 17 - Romania, Brazil, Monaco - 128
RANK: 18 - Brunei - 125
RANK: 19 - Croatia, Chile - 124
RANK: 20 - San Marino - 123
RANK: 21 - Barbados, Andorra - 122
RANK: 22 - Bahamas, Mexico - 119
RANK: 23 - Seychelles - 116
RANK: 24 - Taiwan - 115
RANK: 25 - Antigua and Barbuda, Saint Lucia - 114
RANK: 26 - Vatican City, St. Kitts and Nevis, Uruguay, Venezuela - 113
RANK: 27 - Mauritius - 111
RANK: 28 - Costa Rica, Panama - 110
RANK: 29 - Trinidad and Tobago, Turkey - 108
RANK: 30 - Macao, St. Vincent and the Grenadines - 106
RANK: 31 - United Arab Emirates, Serbia - 104
RANK: 32 - Paraguay - 103
RANK: 33 - Grenada, Tonga 102
RANK: 34 - Macedonia (FYROM) - 101
RANK: 35 - Honduras - 100
RANK: 36 - Guatemala, Montenegro, Russian Federation - 98
RANK: 37 - El Salvador, Moldova - 97
RANK: 38 - Dominica, Ukraine, Colombia - 96
RANK: 39 - Samoa - 95
RANK: 40 - Vanuatu, Bosnia and Herzegovina - 94
RANK: 41 - Nicaragua - 93
RANK: 42 - Albania - 91
RANK: 43 - Palau - 85
RANK: 44 - South Africa - 84
RANK: 45 - Guinea - 81
RANK: 46 - Belize - 75
RANK: 47 - China - 74
RANK: 48 - Peru - 72
RANK: 49 - Sierra Leone - 69
RANK: 50 - Botswana, Kenya - 68
RANK: 51 - Jamaica, Tuvalu - 67
RANK: 52 - Gambia, Niger, Qatar,Belarus, Ghana - 66
RANK: 53 - Maldives, Lesotho, Kazakhstan - 65
RANK: 54 - Kuwait, Kiribati, Guyana, Ecuador - 64
RANK: 55 - Fiji, Thailand - 63
RANK: 56 - Timor-Leste, Swaziland, Nauru - 62
RANK: 57 - Mali, Tanzania, Nigeria, Zambia, Bahrain, Saudi Arabia, Namibia, Azerbaijan, Tunisia, Philippines - 61
RANK: 58 - Malawi, Mongolia, Morocco, Benin - 60
RANK: 59 - India, Georgia - 59
RANK: 60 - Uganda, Papua New Guinea, Suriname, Indonesia, Senegal - 57
RANK: 61 - Cape Verde, Cote D'Ivoire (Ivory Coast), Bolivia - 56
RANK: 62 - Armenia - 55
RANK: 63 - Oman, Marshall Islands, Kyrgyzstan - 54
RANK: 64 - Zimbabwe, Congo, Burkina Faso, Tajikistan, Uzbekistan, Mauritania, Egypt - 53
RANK: 65 - Liberia, Mozambique, Cuba - 52
RANK: 66 - Viet Nam, Guinea-Bissau, Algeria - 51
RANK: 67 - Bangladesh, Micronesia, Togo - 50
RANK: 68 - Jordan - 49
RANK: 69 - Syria, Cameroon - 48
RANK: 70 - Iran, Sri Lanka, Libya, Sudan, Turkmenistan - 47
RANK: 71 - Laos, Pakistan - 46
RANK: 72 - Chad - 45
RANK: 73 - North Korea, Lebanon, Gabon, Cambodia, Dominican Republic - 44
RANK: 74 - Rwanda, Angola - 43
RANK: 75 - Madagascar - 42
RANK: 76 - Kosovo, Yemen, Congo (Dem. Rep.), Central African Republic - 41
RANK: 77 - Burundi, Haiti, Bhutan, Comoros, Equatorial Guinea - 40
RANK: 78 - Somalia, Eritrea - 39
RANK: 79 - Iraq, Afghanistan, Nepal, Ethiopia, Djibouti - 38
RANK: 80 - Myanmar [Burma], Solomon Islands, Palestinian Territories, Sao Tome and Principe, South Sudan - 28