බැඳුම්කර විදෙස් ආයෝජන සතියක දී රු. මිලියන 300කින් ඉහළට

June, 14, 2019

රජයේ සුරැකුම්පත්වල විදෙස් හිමිකාරීත්වය පසුගිය සතියක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රුපියල් මිලියන 311 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ අනුව 2019 ජූනි 04 දින රු. මිලියන 142,640ක්ව පැවති රජයේ සුරැකුම්පත්වල විදේශීය ආයෝජන වටිනාකම 2019 ජූනි 12 දිනවන විට රු. මිලියන 142,951 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ.