බැඳුම්කර හා කොටස් වෙළෙඳපළ ආකර්ෂණීය කරවීමේ වගකීම මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පැවරෙයි

  August, 11, 2020

  නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල ව්‍යූහය මේ වන විට ගැසට් කර තිබේ. අමාත්‍යාංශ 28 කින් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 කින් සමන්විත අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් හට පැවරෙන කාර්යභාරයන් ද එම ගැසට් නිවේදනයේ අන්තර්ගත වේ.

  මුල් වරට මෙවර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළට අදාළවද රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් ස්ථාපිත කර තිබීම විශේෂත්වයකි. මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ ලෙසින් නම් කර ඇති මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පැවරෙන කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙස, “මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම මත ‘ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක්‘ ඇති කිරීම සඳහා අදාළ නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණ විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහාය වීම හා ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇති වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පහත දැක්වෙන දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන් හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම“ දක්වා ඇත.

  සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා,
  1. ඉතුරුම් හා ආයෝජන දිරි ගැන්වෙන පරිදි බැංකු, මූල්‍ය ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  2. බිඳවැටී ඇති මූල්‍ය ආයතන ව්‍යාපාර නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  3. කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංචාරක සහ අපනයන අංශ දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික සංවර්ධන, මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය හා පුළුල් කිරීම.
  4. බැඳුම්කර හා කොටස් වෙළෙඳපළ ආකර්ෂණීය කරවීම.
  5. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම්කර වෙළෙඳපළ ප්‍රතිසංස්කරණ හා නියාමන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම.
  6. අන්තර්ජාතික ව්‍යාපාර ප්‍රමුඛයන් (International Business Giants) ගේ ව්‍යාපාරික ආයතනවල ප්‍රධාන කාර්යාල කොළඹ සහ වරාය නගරය ආශ්‍රිතව ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම.
  7. විදේශ ආයෝජකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ ද සහාය ඇතිව සෞභාග්‍යයේ දැක්ම නව ආර්ථික සැලැස්ම ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙල දියත් කිරීම.
  8. මහා පරිමාණ දේශීය ආයෝජකයින්ට අධිතාක්ෂණික නිෂ්පාදන (High Technology Products) ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් පුළුල් කිරීම.
  9. දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට තරගකාරීව නිසි ලෙස ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රවලට විදේශ ආයෝජන ප්‍රවේශ නියාමනය හා දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් ආරක්ෂා කොට ඔවුන්ව සවිබල ගැන්වීමට විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  10. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් ජාතික ආර්ථිකයේ කරනු ලබන දායකත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවහ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දෙමින් ඒවායේ මූල්‍ය ශක්තිය වැඩිකිරීම.