බියර් බදු අඩු වීමෙන් අරක්කුවලින් බියර්වලට විතැන් වෙලා – 2018 සුරාබදු වාර්තාව අනාවරණය කරයි

July, 10, 2019

2017 වර්ෂයේ දී රුපියල් බිලියන 113.027 ක් වූ සුරාබදු ආදායම 2018 වර්ෂය තුල දී රුපියල් බිලියන 113.936 කි. 2017 වර්ෂයේ දී 2016 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 6.87%ක බදු අඩු වීමක් පෙන්නුම් කළ ද, 2018 වර්ෂයේ දී 2017 වර්ෂයට සාපෙක්ෂව 0.8%කින් බදු ආදායම් වැඩි වීමක් ඇත.

2018 වර්ෂයේ දී සැර මත්පැන් සංශුද්ධ මද්‍යසාර ලීටරයක හා ධාන්‍ය මත්පැන් සංශුද්ධ මද්‍යසාර ලීටරයක බදු මුදල අතර රු. 900ක වෙනසක් පැවති ඇත.

බියර් බදු මුදල අඩු වීම නිසා සැර මත්පැන් පරිභෝජනය බියර් පරිභෝජනය මත විතැන් වීමක් සිදු වී ඇති බවට නිරීක්ෂණය වේ.

එබැවින් මිල සාධකය මත සැර මත්පැන් පරිභෝජනය අඩුවීම මත එහි නිෂ්පාදනය අඩු වීම නිසා සැර මත්පැන් බදු ආදායම අඩු වී ඇති බවට නිරීක්ෂණය වේ.

2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාවේ මේ බව අනාවරණය කරයි.