භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළියේ ඓතිහාසික පහළ යාමක්. 1989න් පසු අඩුම පොලී අනුපාතික අද වාර්තා වෙයි

July, 15, 2020

අද (15) දින පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී පොලී අනුපාතික දැවැන්ත ලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

මේ අනුව මෑත ඉතිහාසයේ අඩුව පොලී අනුපාතික මෙවර වෙන්දේසියේ දී වාර්තා වී ඇත්තේ සියයට 5ට අඩු පොලී අනුපාතික සටහන් වීමෙනි.

මේ අනුව දින 91 බිල්පත් පොළිය 4.65% ක්, දින 182 බිල්පත් පොළිය 4.75% ක් හා දින 364 බිල්පත් පොළිය 4.91% ක් ලෙසින් සටහන් ව තිබේ.

මෙම වෙන්දේසියේ දී රු. මිලියන 29,500 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමට රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

මෙලෙස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලිය සියයට 5 සීමාවෙන් මෙපිටට පැමිණ ඇත්තේ 1989 වර්ෂයෙන් පසු, එනම් දශක 3කට පසුව වීම විශේෂත්වයකි.