භාණ්ඩාගාර බිල් පොලිය ඉතිහාසගත ලෙස ඉහළ නගී

July, 6, 2022

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (06) දින කැඳවන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී පොලී අනුපාතිකවල දැවැන්ත වැඩිවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව දින 91 බිල්පත් පොලිය 23.85% සිට 28.08 දක්වා ද, දින 182 බිල්පත් පොලිය 24.40% සිට 28.74% දක්වා සහ දින 364 බිල්පත් පොලිය 23.84% සිට 28.11% දක්වා වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම වෙන්දේසිය සඳහා රු. බිලියන 70 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර එම ප්‍රමාණයට සරිලන සේ ලංසු පිළිගැනීමට රාජ්‍ය ණය දේපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබුණි.