මහජනතාවට නිවේදනයක් – සිම්පත් යෙදීම ලියාපදිංචි විදුලි සංදේශ උපකරණවලට පමණයි

    August, 11, 2020

    ලියාපදිංචිය නොකළ විදුලි සංදේශ උපකරණ ජාලවලට සම්බන්ධ කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණයක්

    විදුලි සංදේශ උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ආයතනයකින් මිලදී ගැනීමට නිරන්තරයෙන් කල්පනාකාරී වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව මහජනතාවට දැනුම් දී සිටී. මෙහිදී නියාමන කොමිසම වැඩිදුරටත් පවසන්නේ, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදංචි නොකළ විදුලි සංදේශ උපකරණ (සිම්පත් භාවිතයෙන් ක්‍රියා කරන) දුරකථන ජාලවලට සම්බන්ධ කිරීම නුදුරේදීම අත්හිටවනු ලබන බවයි. කෙසේ වෙතත් දැනට භාවිතා කරන සිම්පත් සහිත උපකරණ සඳහා මෙය අදාල නොවන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

    මේ අතර විදුලි සංදේශ උපකරණ අලෙවි වෙළඳ මහතුන් වෙත වෙළඳ බලපත්‍ර ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙන අතර එහි වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ.

    “ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ පනත අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුල විදුලි සංදේශ උපකරණ වෙළඳාම් කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව මගින් වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. විදුලි සංද්ශ පනතට අනුව මෙය උල්ලංඝනය කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි‚ එමනිසා අදාල වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබාගෙන තම ව්‍යාපාරය නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යමින් මහජනතාව වෙත සේවාවන් ලබාදෙන ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.“