මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් සහාය පතයි

  February, 28, 2022

  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනවසර විදේශ මුදල් හුවමාරු සිදුකරන මධ්‍යස්ථාන සහ පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ.

  ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ මුදල් මිල දී ගැනීම, අලෙවි කිරීම හා හුවමාරුව සඳහා අවසරය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනුමත බලපත්‍රලාභී බැංකු හා බලයලත් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතන සඳහා පමණි.

  ඒ අනුව, විදේශ මුදල් මිල දී ගැනීම, විකිණීම හෝ හුවමාරු කිරීම අවසරලත් බැංකුවක් හෝ අවසරලත් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයක් හරහා පමණක් කළ යුතු වේ.

  යම් පුද්ගලයකු, ආයතනයක් හෝ වෙනත් යම් ව්‍යාපාරයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරයක් නොමැතිව විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත වන්නේ නම්, එය 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවකි.

  එලස යම් පුද්ගලයකු, ආයතනයක් හෝ වෙනත් යම් ව්‍යාපාරයක් අනවසර ලෙස විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සිදුකරන බව දැනගනු ලැබුවහොත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සඳහන් අංකවලට හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට දන්වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

  දුරකථන : 0112398827
  0112477375
  0112398568
  විදුත් තැපැල් : dfem@cbsl.lk