මුදල් ඇමතිට අදාළ ආයතන හා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති අණපනත් මෙන්න

August, 12, 2020

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් වී සිටී. මෙවර මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ දෙකක් ස්ථාපිත කර තිබේ. එනම් මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයයි. එම අමාත්‍යාංශ දෙකෙහි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු වශයෙන් පිළිවෙලින් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයෙකු වන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ ෂෙහාන් සේමසිංහ මහත්වරුන් පත්ව සිටී.

සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති, වාර්ෂික අයවැය හා විසර්ජන පනත් සම්බන්ධ වගකීම්, රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය, දේශීය හා විදේශීය ඉතුරු කිරීම් හා ආයෝජන, රාජ්‍ය ණය, බැංකු, මූල්‍ය හා රක්ෂණ කටයුතු, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහයෝගීතා, සමාජ ආරක්ෂණ සහ ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විෂයය පථයට අයත් වේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශයට අදාළ ආයතනික හා නෛතික රාමුව පහත සටහනින් දැක්වේ.

මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අදාළ ආයතනික හා නෛතික රාමුව

සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අදාළ ආයතනික හා නෛතික රාමුව