මේ වසරේ දී ආර්ථික වර්ධනයේ පසුබෑමක්. උද්ධමනය තවදුරටත් ඉහළට

May, 19, 2022

පවතින සැපයුම් හිඟය, බලශක්ති සම්බන්ධ ගැටලු සහ සමාජ නොසන්සුන්තාව මගින් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදුකරනු ඇති බවට මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරයි. 2022 වසරේ ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය පහළ බසිනු ඇති බවට පවසන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ ඉදිරි මාසවල දී උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවයි.

2022 අංක 04 මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිවේදනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ බව සඳහන් කරන අතර එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ.

මේ වසර තුළදී ආර්ථික වර්ධනයේ පසුබෑමක් වාර්තා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක කිහිපයක් මගින් පිළිබිඹු වන ආකාරයට, පවතින සැපයුම් හිඟය,  බලශක්ති සම්බන්ධ පැටලු සහ සමාජ නොසන්සුන්තාව මගින් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මහ බැංකුවේ ඉල්ලුම් පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ අපේක්ෂිත රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා  ක්‍රියාමාර්ග මගින් ද සමස්ත ඉල්ලුම වසර තුළදී අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මේ අතර, උද්ධමන පීඩන පාලනය කිරීම සඳහා ගොලීය වශයෙන් මහ බැංකුව විසින් මුදල් ප්‍රතිපත්ති දැඩි කිරීම මෙන්ම නැගෙනහිර යුරෝපයේ පවතින භූ දේශපාලනික අර්බුදය මගින් අනෙකුත් අංශවලට වන බලපෑම් හේතුවෙන් ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය ද පහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරි මාසවලදී උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි ද ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල සම්පූර්ණ බලපෑමෙහි සහය ඇතිව ඉන්පසුව උද්ධමනය පහළ යනු ඇතැයි ද පුරෝකතනය කෙරේ 

දේශීය සැපයුම් හිඟය, ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යෑම, 2022 වසරේ මේ දක්වා එ.ජ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල  විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීමේ බලපෑම් මෙන්ම සමස්ත ඉල්ලුම් පීඩනවල බලපෑම හේතුවෙන් නුදුරු කාලීනව මතුපිට උද්ධමනය ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මහ බැංකුවේ නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑම සහ දේශීය  හා ගෝලීය සැපයුම් තත්ත්වයන් හි අපේක්ෂිත වැඩි දියුණු වීම් පිළිබිඹු කරමින් උද්ධමනය ඉන්පසුව පහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තවද මෑතකාලීනව මුදල් තත්ත්වය දැඩි කිරීම සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සනස්නිවේදනය ශක්තිමත් කිරීම ඉදිරි කාලයේදී මහ ජනතාවගේ උද්ධමන අපේක්ෂා පාලනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.