රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

September, 13, 2021

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ධුරයෙන් තමන් ඉල්ලා අස් වන බව ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රී අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (13) ලිඛිතව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා වෙත දැනුම් දුන්නේය.
ඒ අනුව ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රී ධුරයේ පුරප්පාඩුවක් ඇති වී තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දීමට පියවර ගනු ඇත.
ඒ මහතා 09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් හා ප්රාග්ධන වෙළඳපල සහ රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිසංස්කරණ රාජ්ය අමාත්යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේය.