රාජ්‍ය බැංකුවල කොටස් තැන්පත්කරුවන්ට හා සේවකයින්ට

November, 13, 2017

2019 වසර වන විට බාසල් III අවශ්‍යතා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සපුරා ගත යුතු ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බව 2018 අයවැය යෝජනාවන් හි සඳහන් වේ. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය අයවැය කතාවේ දී මෙ‍සේ කියා සිටියේය.

“ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දේශීය වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති බැංකු 6 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒවායින් 3 ක් එනම් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, රාජ්‍ය බැංකු වන අතර ඒවැ සියල්ලම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතායන්ගෙන් පෙලන බැංකු වේ.“

“ලංකා බැංකුව හා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව තමන්ගේ ශේෂ පත්‍රයන් හි ශක්තිය මත ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපලින් මුදල් ලබාගැනීමට තරම් පරිණතබවක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළ වෙත තමන්ගේ මූලධන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට සාර්ථක ලෙස ප්‍රවේශ වී ඇත. මෙම තත්ත්වය තුළ, අප ලංකා බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට ණය හා ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය උපයා ගැනීමේ දී රජය තම පාලන අයිතිය අත්නොහරින නමුත් තැන්පත්කරුවන්ට සහ සේවකයන්ට, කොටස් හිමියන් වීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. කෙසේ වුවද, අතරමැදි පියවරක් ලෙස 2017 වර්ෂයේ ලංකා බැංකුව සඳහා රුපියල් බිලියන 5 ක්ද, 2018 වර්ෂයේ දී තවත් රුපියල් 5 ක්ද, ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය ලෙස ලබා දෙනවා. එමෙන්ම 2017 වර්ෂයේ දී රුපියල් බිලියන 2.5 ක් ස්කතන්ධ ප්‍රාග්ධනය ලෙස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව වෙත ලබා දෙනවා.“