රු. බිලියන 30 ක බැඳුම්කර නිකුතුවක් අද

January, 13, 2020

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (13) දිනයේ දී රුපියල් බිලියන 30 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක් සිදුකර තිබේ.

මෙහිදී වසර 03 යි මාස 08 කින් සහ වසර 10 යි මාස 04 කින් කල් පිරෙන පරිදි රුපියල් බිලියන 15 බැගින් වූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කරන ලද එහිදී පිළිවෙලින් රු. බිලියන 57.34 ක් සහ රු. බිලියන 58.29 ක් වශයෙන් ලංසු ලැබී ඇත.

වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රමාණයට පමණක් ලංසු භාර ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කාණ්ඩ දෙක යටතේ රු. බිලියන 15 බැගින් වූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා වූ ලංසු භාර ගැනීමට රජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම වාර්තාවකට අනුව 2020 ජනවාරි 08 දින වන විට රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල විදෙස් ආයෝජකයින් සතු අයිතිය රුපියල් බිලියන 105.52 ක් ලෙසින් සටහන් වේ. මෙය 2020 ජනවාරි 01 දිනෙන් අවසන් වූ සතිය තුළ පැවති රු. බිලියන 104.02 හා සැසඳීමේ දී රු. බිලියන 1.5 කින් ඉහළ යාමකි.

අද (13) දින වෙන්දේසිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක් පහතින් දැක්වේ.