ලංගමේ තෙල් කොන්ත්‍රාත්තුවට සංස්ථාව නැහැ

February, 7, 2019

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ සඳහා තෙල් හා ලිහිසි ද්‍රව්‍ය ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි M/s. Lanka IOC PLC, M/s.Cheveron Lubricant Lanka PLC සහ M/s. McLarens Lubricants Ltd වෙත ප්‍රදානය කිරීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත් මෙම කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා රාජ්‍ය ආයතනයක් වන ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව තෝරා නොගැනීම විශේෂත්වයකි.