ලබන අවුරුද්දේ ආණ්ඩුවේ පඩි ගෙවන දවස් මෙන්න

    September, 21, 2023

    2024 වර්ෂයේ වැටුප් අත්තිකාරම්, වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට නියමිත දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

    ඊට අනුව 2024 වසරේ දී රජයේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් අත්තිකාරම් හා වැටුප් ගෙවන දිනයන්, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ ගුරු සේවයේ වැටුප් ගෙවන දිනයන්, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

    ඊට අදාළ සම්පූර්ණ සටහනක් පහතින් දැක්වේ.

    https://www.treasury.gov.lk/api/file/d475168a-401e-43c5-bc3b-776faf45b4c2