වසර 18 ක් තුළ ඉහළම ආහාර මිල වැඩිවීම මැයි මාසයේ දී

June, 13, 2022

නිල ආහාර උද්ධමනය මැයි මාසයේදී 57.4% ක් වූ අතර එය 2004 වසරේ සිට මෙතෙක් වාර්තා වූ වසරින් වසර ඉහළම ආහාර මිල වැඩිවීමේ අගය බව Advocata  ආයතනය පවසයි.

ආහාරවල සිල්ලර මිලෙහි වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කරන Advocata Institute හි Bath Curry Indicator (BCI) ද 2021 මැයි සිට 2022 මැයි දක්වා 71% ක ඉහළම වැඩිවීමක් සටහන් කරයි. එමෙන්ම එය ඊට පෙර මාසයට වඩා 13% ක වැඩිවීමකි.

මෙම දර්ශකය 2019 සිට සාමාන්‍යයෙන් පරිභෝජනය කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය තොගයක් මැනීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසු මෙතෙක් වාර්තා වූ විශාලතම ආහාර මිල ඉහළ යාම මෙය වේ.

මෙම අනුපාතයට ආහාර මිල ඉහළ යාමත් සමඟ පවුලකට 2019 මැයි මාසයේදී සතියකට ආහාර සඳහා රුපියල් 1,140 ක් වැය කළ අතර එම ආහාර ද්‍රව්‍ය කූඩයම පරිභෝජනය කිරීමට දැන් රුපියල් 1,940 ක් වැය කිරීමට සිදුව ඇති බව Bath Curry Indicator පෙන්වා දේ.