වෝහාරික විගණනයට යළි ලංසු කැඳවයි. පෙර ලංසුවල මිල ගණන් අතර විශාල පරතරයක්

July, 9, 2019

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය කරනු ලබන ‍තෝරා ගත් ආයතන කිහිපයක වෝහාරික විගණනයක්/ විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා ගෝලීය පරිචයක් සහ අන්තර්ජාතික අත්දැකීම් සහිත ආයතනයක සේවය ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව, මෙම කාර්යය සඳහා ඉදිරිපත් වී තිබුණු ලංසුවල මිල ගණන් අතර පරතරය ඉතා විශාල වීම හේතුවෙන් නැවත මිල ගණන් කැඳවීම යෝග්‍ය බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද උපදේශක ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් නිර්දේශ කර ඇත.

ඒ අනුව, මෙම වෝහාරික විගණනය සඳහා වන පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව සංශෝධනය කර යෝජිත කාර්යය සඳහා සුදුසු ආයතනයක් තෝරාගැනීම පිණිස නැවත ලංසු කැඳවීමටත්, මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද උපදේශක ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සේවය ඒ සඳහා ලබා ගැනීමටත් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.