ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවදුරටත් අහිතකර කම්පනවල අවදානමට ලක්වෙමින් පවතිනවා – මූල්‍ය අරමුදල කියයි

March, 12, 2018

රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම සහ බාහිර ආරක්ෂණ අඩු මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තවදුරටත් අහිතකර කම්පනවල අවදානමට ලක් වෙමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කර සිටී.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩලය, හතරවන වගන්තිය යටතේ 2018 වසර සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සාකච්ඡා නිමාවට පත් කළ ඇති අතර, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රගතිය පිළිබඳව සමාලොචනය කරමින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.

මෙම සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වේ.