සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ අධිපතිවරු කොළඹ දී රැස්වෙති

July, 14, 2017

සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ 34 වන කණ්ඩායම් රැස්වීම සහ සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ අධිපතිවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සත්කාරකත්වයෙන් යුතුව ජූලි 12 වන දින කොළඹ දී පවත්වන ලදී. සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ 34 වන කණ්ඩායම් රැස්වීම සඳහා සාර්ක් කලාපයේ මහ බැංකු අධිපතිවරු, මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු සහ සාර්ක් කලාපීය මහ බැංකු සහ මුදලග් අමාත්‍යාංශවල නියෝජිතයින් පිරිසක් මේ සඳහා සහභාවී වූහ.

සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් අනතුරුව “ගෝලීය අවිනිශ්චිතතා මධ්‍යයෙහි සාර්ක් කලාපය මුහුණ දෙන අභියෝග සහ එම අවදානම් අවම කර ගැනීම සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ“ යන තේමාව යටතේ සාර්ක් මූල්‍ය ජාලයේ අධිපතිවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජෝන් එක්ස්ටර් අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා සම්මන්ත්‍රණයෙහි ප්‍රධාන දේශනය පැවත්වීය. සාර්ක් කලාපයේ සෑම රටක් විසින්ම ඉදිරිපත් කිරීම් සිදුකළ අතර එමගින් ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාවන් තම ආර්ථිකයන් මත ඇති කරන බලපෑම් සහ එම අවදානම් පාලනය සඳහා ගත හැකි ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග අවධානයට ලක් කරන ලදී. “සාර්ක් කලාපය තුළ මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණය“ පිළිබඳ වන ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ අධ්‍යයනයට අදාළ මූලික සොයා ගැනීම් ද සම්මන්ත්‍රණයේ දී ඉදිරිපත් කරන ලදී.