සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හාන කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද මුදල් නෝට්ටු ගැන මහ බැංකුව මෙසේ කියයි

June, 19, 2017

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පළ කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයේ අන්තරගතයන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩ නැඟුනු සාවද්‍ය අර්ථකථනයන් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවධානය යොමු වී ඇත. ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මඨටමක පවත්වා ගැනීමත් එමගින් සත්‍ය සහ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමේ අරමුණත් පෙරදැරිව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ප්‍රතිපත්තිය .ුළින් රටේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමත් කාර්යක්ෂම මෙන්ම පිරිවැය ඵලදායී මුදල් නෝට්ටු සැකසීමේ ක්‍රියාවලියක් සඳහා පෙළඹවීමත් අපේක්ෂ කරන ලදී.

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සිතා මතා විකෘති කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ හානි කිරීම මුදල් නීති පනත යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මෙවැනි සිතා මතා විකෘති කරන ලද, වෙනස් කරන ලද හෝ හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනුවෙන් මහජන මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් වැය කරමින් මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරනු ලබන ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට සිදුවන අතර එසේ නොවුනහොත් එම මහජන මුදල් වඩා වැදගත් අරමුණු වෙනුවෙන් යෙදවිය හැක. සිතා මතා විකෘති කරන, වෙනස් කරන හෝ හානි හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැඳී නොමැත.

ඒ අනුව, විකෘති කරන ලද, වෙනස් කරන ලද හෝ හානි කරන ලද එවැනි මුදල් නෝට්ටු හුවමාරුව සඳහා 2017.12.31 දිනෙන් පසුව අලුත් මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීමක් සිදු නොකරන බව මහජනතාවගේ දැන ගැනීම පිණිස එම මාධ්‍ය නිවේදනය හරහා දැනුම් දෙන ලදී.

එසේ වුවද, සිතා මතා විකෘති කිරීමක්, වෙනස් කිරීමක් හෝ හානි කිරීමකින් තොරව මුදල් සංසරණයේ සාමාන්‍ය භාවිතයේ දී පළුදු වූ මුදල් නෝට්ටු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා පවත්නා ක්‍රමවේදයන්ට අනුව හුවමාරුවකර එහි වටිනාකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව මහජනතාව වෙත තවදුරටත් පවතී.

පිරිසිදු මුදල් ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වෙමින් රටෙහි වලංගු මුදල් නෝට්ටුවල අව්‍යාජත්වය සහ වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහාය වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.