සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 9,600 පසුකරයි

October, 6, 2021

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ප්‍රධාන මිල දර්ශකය වන සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය, ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඒකක 9,600 සීමාව අද (06) දිනයේ දී අභිබවා යන ලදී. මේ අනුව කොටස් වෙළෙඳපොළ වාර්තා නැවත වරක් අලුත් කරමින් අද දිනයේ දී ඒකක 9,626.45 ක් දක්වා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉහළ ගියේ පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 92.81 ක වර්ධනයක් වාර්තා කරමිනි . මේ අතර S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 62.72 කින් ඉහළ ගොස් දිනය අවසානයේ දී ඒකක 3,602.46 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

අද දිනයේ දී රු. බිලියන 4.10 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා විය. මෙයින් රු. බිලියන 4.07 ක්ම දේශීය මිල දී ගැනී‌ම් ලෙසින් වාර්තා වී තිබුණු අතර විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 34.70 ක් තරම් ඉතා පහළ අගයයක විය. එසේම දේශීය විකුණුම් රු. බිලියන 3.97 ක් හා විදේශීය විකුණුම් රු. මිලියන 135.92 ක් වශයෙන් දිනය තුළ වාර්තා වී තිබුණි.

කොළඹ කොටස් ‌වෙළෙඳපොළ වාර්තාවන්‌ට අනුව 2021 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ දී 42.10% කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වර්ධනය වී ඇත.