සියලූම Elevators හා Escalators යන්ත්‍රවලට යෝග්‍යතා සහතික අනිවාර්යයි – රවීගෙන් කැබිනට් යෝජනාවක්

March, 13, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩනැඟිලිවල සවිකර ඇති Elevators හා Escalators යන්ත්‍ර තුළ ඇතිවන අනතුරුවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් විදුලි ඇණහිටීම් හේතුවෙන් සිදුවන බවට කරුණු ඉදිරිපත් වී ඇති බව රජය පවසයි.

මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම පිණිස අදළා පාර්ශවයන්වල එකඟතාවයෙන් එම යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍යතා සහතිකයක් නිකුත් කිරීම පිණිම සුදුසු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට යෝජනා වී ඇත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සවිකර ඇති සෑම Elevator හා Escalator යන්ත්‍රයක් සඳහාම විද්‍යුත් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතිකයක් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති කිරීම පිණිස විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.