සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතු බරපතල ලෙස අවුල් වෙයි – උපකුලපති වෙනුවට ඇමති GL ගෙන් නිසි බලධාරියෙක්

September, 15, 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතු බරපතල ලෙස අවුල් වී ඇති බවට සහ එය යථා තත්ත්වයට නැවත පත් කිරීමට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ බලධාරීන් අපොහොසත් වී ඇති බව සෑහීමට පත්වීමෙන් පසු, එහි උපකුලපති වෙනුවට නිසි බලධරයා වශයෙන් සම්මානීත මහාචාර්ය වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න බණ්ඩාර මහතා 2020 සැප්තැම්බර් 13 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

මේ පිළිබඳ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය 2020 සැප්තැම්බර් 11 වැනි දින නිකුත් කර ඇත.

 

Video Story

Stock Market

Exchange Rates