හේලීස් පළමු තැනට. LMD ප්‍රමුඛතම සමාගම් 20 මෙන්න

October, 9, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික සඟරාවක් වන , 2018/19 වර්ෂය සඳහා මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගම් 20 නම් කර තිබේ.

මෙම වර්ගීකරණයට අනුව පළමු තැන හේලීස් සමාගමට හිමිව ඇති අතර දෙවන හා තෙවන ස්ථාන පිළිවෙලින් LOLC හෝල්ඩිංග්ස් සහ කොමර්ෂල් බැංකුව හිමිකර ගෙන තිබේ.

පසුගිය වසරේ ප්‍රමුඛතම 20 දෙනා අතර නොසිටි මෙල්ස්ටාකෝප් 8 වැනි ස්ථානයටත්,  හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස් 18 වැනි ස්ථානයටත් පත්වීමට සමත් වී ඇත.

LMD වර්ගීකරණය අනුව මෙම වසරේ මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගම් 20 පහතින් දැක්වේ.