2020 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය – සමස්ත නිරීක්ෂණ

  October, 12, 2020

  2020 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී වෙළඳ හිඟය අඩු වීම සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණවල සැලකිය යුතු වැඩි වීම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු කොට ගෙන විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය අංශය යථා තත්ත්වයට පත් වීම අඛණ්ඩව සිදු විය.

  වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම මාසය තුළ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත අඩුවීමක් වාර්තා කළ ද, අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා පැන වූ නියාමනයන් සහ බොරතෙල් මිල අඩු වීම හේතුවෙන් වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන අඩුවීමත් සමඟ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත වෙළඳ හිඟය අඩු විය.

  කෙසේ වෙතත්, වසංගත බලපෑමට ලක් වූ ගෝලීය ඉල්ලුම හමුවේ වුව ද, අඛණ්ඩව තුන්වන මාසයටත් අපනයන ක්‍රියාකාරිත්වය ශක්තිමත්ව පැවතුණි. මේ අතර, ජංගම ගිණුම ශක්තිමත් කරමින් 2020 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් වාර්තා කළේය.

  මූල්‍ය ගිණුම සැලකීමේ දී, රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ වෙතින් විදේශ ආයෝජන ගෙවීම් සුළු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වූ අතර, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වෙතින් ද විදේශ ආයෝජන ගෙවීම් වාර්තා විය.

  දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ වෙත වූ ශුද්ධ ලැබීම් වැඩිවීමත් සමඟ දළ නිල සංචිත ගොඩ නැංවීම සඳහා මාසය තුළ දී විදේශ විනිමය අවශෝෂණය  කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට හැකි විය.

  අගෝස්තු මැද භාගයේ උච්චාවචනයන් පෙන්නුම් කළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මාසය අවසානයේ දී ස්ථාවර විය.