2020 ජූලි මාසයේ දී වෙළෙඳ හිඟය ඩොලර් බිලියන භාගයකින් පහළට

September, 15, 2020

වෙළෙඳ ගිණුමේ හිඟය 2019 වසරේ ජූලි මාසයේ දී වාර්තා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 717 සිට 2020 වසරේ ජූලි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 209ක් දක්වා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 509කින් අඩු වූ අතර, මේ සඳහා අපනයන ඉහළ යෑම සහ ආනයන පහත වැටීම හේතුවිය.

එලෙසම සමුච්ඡිත වශයෙන් සැලකීමේ දී වෙළෙඳ හිඟය 2019 වසරේ ජනවාරි - ජූලි කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී වාර්තා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 4,314 සිට 2020 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 3,470ක් දක්වා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 844කින් අඩුවිය.

මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී වෙළෙඳ හිඟය අඩුවීම සඳහා බලපෑ ප්‍රධාන අයිතම ඉහත රූප සටහනින් දැක්වේ.

මේ අතර අපනයන හා ආනයන මිල ගණන් අතර අනුපාතය දැක්වෙන වෙළෙඳ මිල අනුපාතය 2020 වසරේ ජූලි මාසයේ දී පෙර වසරේ අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 4.1කින් පහත වැටුණු අතර, ආනයන මිල ගණන් පහත වැටීමේ වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් අපනයන මිල ගණන පහත වැටීම මේ සඳහා හේතුවිය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2020 ජූලි මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

 

Video Story

Stock Market

Exchange Rates