කොරියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500 ක්

    January, 5, 2021

    හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් කොරියානු අපනයන - ආනයන බැංකුවේ ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදලින් සලසා ගැනීම පිණිස කොරියානු ජනරජය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අතර කාර්යරාමු එකඟතාව සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
    දෙරට අතර පවතින ආර්ථික සහයෝගිතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමේ අරමුණින් දෙපාර්ශ්වය විසින් අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් එකඟ වන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේදී කොරියානු ජනරජය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අතර කාර්යරාමු එකඟතාවකට අත්සන් තබා ඇති අතර එය 2019 වර්ෂයේදී අවසන් වී ඇත.
    2020-2022 කාල සීමාව තුළදී ද හඳුනාගනු ලබන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 500ක් නොඉක්මවන කොරියානු වොන් සපයා දීමට කොරියානු ජනරජය එකඟතාව පළ කර ඇත.
    ඒ අනුව, දෙපාර්ශ්වය අතර නව කාර්යරාමු එකඟතාවකට එළඹීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.