කොළඹ උද්ධමනය ඉහළට

    December, 30, 2023

    කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (කො.පා.මි.ද., 2021=100) වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2023 නොවැම්බර් මාසයේ වාර්තා වූ සියයට 3.4හි සිට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 4.0 දක්වා ඉහළ ගියේය. මතුපිට උද්ධමනයේ මෙම ඉහළ යෑම, 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අපේක්ෂා  සිදු කරන ලද පුරෝකථනයන්ට බොහෝ දුරට අනුකූල වේ.

    මාස පහක් පුරා අඛණ්ඩව වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත ආහාර අවධමනයක් වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව, 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ආහාර උද්ධමනයක් වාර්තා වූ අතර, එය 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී පැවති සියයට 3.6 අවධමනයට සාපේක්ෂව සියයට 0.3 උද්ධමනයක් විය. මේ අතර, වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත ආහාර නොවන උද්ධමනය 2023 නොවැම්බර් මාසයේ පැවති සියයට 6.8හි සිට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 5.8 දක්වා පහළ ගියේය. ආහාර කාණ්ඩයේ අයිතමවල වාර්තා වූ සියයට 1.16ක මිල ඉහළ යෑමේ සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ අයිතමවල වාර්තා වූ සියයට 0.27ක මිල පහළ යෑමේ ඒකාබද්ධ බලපෑම හේතුවෙන් 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී කො.පා.මි. දර්ශකයේ මාසික වෙනස සියයට 0.89ක් ලෙස වාර්තා විය.  තවද, ආර්ථිකයේ යටිදැරි උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය, 2023 නොවැම්බර් මාසයේ පැවති සියයට 0.8හි සිට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 0.6 දක්වා පහළ ගියේය.