තේ වෙන්දේසිය ඩොලර්වලින්?

June, 23, 2022

කොළඹ තේ වෙන්දේසිය එක්සත් ජනපද ඩොලර් උපයෝගී කරගනිමින් පැවැත්වීමේ හැකියාව පිළිබඳව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් දැක්වීය.

“රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හරහා විශාල වාසියක් අපනයන කරුවන්ට ලැබිලා තියනවා. විශේෂයෙන්ම තේ, රබර්, පොල්, කුරුඳු, ඇතුළු කර්මාන්තවලට. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට මතකයි 2019 අපේ රජය බලයට පත් වෙනකොට මේ රටේ තේ දළු කිලෝ එකට දකුණු පලාතේ නම් ගෙව්වේ කිලෝ එකට රුපියල් 85යි. අද රුපියල් 250ක් දක්වා තුන් ගුණයකින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වාසිය ගොවියට ලැබෙනවා.“

“හැබැයි ඔබතුමා කිව්වා වගේ පොහොර අඩු කම නිසා නිෂ්පාදන ධාරිතාවයේ අඩුවක් වෙලා තියනවා. මේ යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරලා තියනවා තේ මණ්ඩලයට. දැනටමත් තේ මණ්ඩලයත් ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් අරගෙන තියනවා. මේකේ අපනයනකරුවන් අත තමයි තීන්දුව තියෙන්නේ. මේ ඩොලර් පහලට සම්ප්‍රේෂණය කරනවද කියන කාරණය. හැබැයි ඊට එහා ගිය ගැටළුවක් තියනවා. Auction ඩොලර්වලින් පැවැත්වූවත් කුඩා තේ වතු හිමියා අතට ඩොලර් වලින් ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක බැංකු පද්ධතියට එයි. බැංකු පද්ධතියට හැබැයි අතට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.

ඒ සම්බන්ධ බැඳුනු කාරණයක් ඔබතුමන්ලා දැන් ඩීසල් ගැන කතා කරා. ඇයි අපනයනකරුවන්ට ඩොලර්වලින් තෙල් ගන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නයත් පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයෙදි කතා කරා. ඉතින් ඒකට මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න අවශ්‍යයි. දැනටමත් මගේ පෞද්ගලික මතයනම් මේ රටේ විශාල කළු ආර්ථිකයක් තිබෙනවා. ඒකේ ඩොලරුත් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට ප්‍රමුඛතාවය මත ඩොලර් වලින් තෙල් ගන්න දුන්නොත් ඔවුන් ඒ ඩොලර් ටික ඛණිජ තෙල් නීතීගත සංස්ථාවටත්, බැංකු පද්ධතියටත් සම්ප්‍රේෂණය කරයි. මගේ නම් පෞද්ගලික මතය ඒක හොඳයි කියන කාරණය. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන්, ඩොලර්වලින් මේ ගණුදෙනුව කරන්න පුළුවන්ද, කියන කාරණය ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් පද්ධතිය තුළ මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒකට උත්සාහ කරනවා.“