ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023 අද ඇරඹෙයි

  November, 28, 2023

  ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023, අද (28) පස්වරුවේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය.

  අද (28) දින ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2023 හි සමාරම්භක සැසිය සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් එක්වීමට නියමිත අතර සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය ඉන්දීය සැලසුම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය සභාපති Montek Singh Ahluwalia මහතා සිදුකිරීමට නියමිතය. ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති දුමින්ද හුලංගමුව මහතා සමුළුවේ පිළිගැනීමේ කතාව පවත්වනු ඇත.

  හෙට දිනයේ සමුළුවේ සැසිවාර සහ ඒ සඳහා එක්වන කථිකයින්ගේ ලැයිස්තුව පහත පරිදි වේ.

  Leveraging Fiscal Stability for Acceleration of Growth
  PANELISTS
  Mr Mahinda Siriwardana – Secretary to the Treasury & Ministry of Finance, Economic
  Stabilization and National Policies
  Mr Takafumi Kadono – Country Director for Sri Lanka, ADB
  Ms Sarwat Jahan – IMF Resident Representative for Sri Lanka
  Mr Faris Hadad-Zervos – World Bank Country Director for Maldives, Nepal & Sri Lanka
  Mr Bingumal Thewarathanthri – CEO, Standard Chartered Bank - Sri Lanka
  MODERATOR
  Mr Murtaza Jafferjee – Chairman, Advocata Institute

   

  SOE Reforms – Now or Never
  PRESENTER
  Mr Suresh Shah – Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit (SRU)
  PANELISTS
  Hon Kanchana Wijesekera – Minister of Power and Energy
  Mr Shan Yahampath – Advisor to the Minister of Labour and Foreign Employment
  Mr Alejandro Alvarez de la Campa – Country Manager, IFC Sri Lanka and Maldives
  Mr Vish Govindasamy – Group Managing Director, Sunshine Holdings PLC
  MODERATOR
  Mr Dhananath Fernando – CEO, Advocata Institute

   

  Accelerating Growth through unlocking Trade & Investment
  PRESENTER
  Mr Nguyen Ngoc Huy – Deputy General Director, HoaSen Group, Vietnam
  PANELISTS
  Mr Krishan Balendra – Chairman, John Keells Holdings PLC
  Dr Parakrama Dissanayake – Deputy Chairman /MD, Aitken Spence PLC
  Mr Vinod Hirdaramani – Chairman, Hirdaramani Group
  Ms Hajar Alafifi – Chairperson & Managing Director, Unilever Sri Lanka
  Mr Revan Wickramasuriya – COO / Director Financial Services & Compliance,
  Colombo Port City Economic Commission
  MODERATOR
  Mr Shamindra Kulamanage – Co-founder & Chief Editor, Echelon Media

   

  Achieving Consensus to Sustain Reforms and Growth
  PRESENTER
  Mr Vishwas Udgirkar – Partner and South Asia Delivery Excellence Leader, Deloitte
  PANELISTS
  Hon Shehan Semasinghe – State Minister of Finance
  Dr (Ms) Harini Amarasuriya – Member of Parliament
  Dr Harsha De Silva – Member of Parliament & Chair of Committee on Public Finance
  Ms Nadishani Perera – Executive Director, Transparency International Sri Lanka
  MODERATOR
  Dr Nishan de Mel – Executive Director, Verité Research