සස්ටජන් – උපරිම විකුණුම් මිල නීතිය ඉවතට

November, 14, 2017

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අණ පරිදි ‘සස්ටජන් ග්‍රෑම් 400“ යන අයිතමය සඳහා පනවා තිබූ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පනවා තිබූ නියෝගය, අංක 2044/51 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ඉවත් කරනු ලැබු තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් එහි සභාපති හසිත තිලකරත්න ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය පහත දැක්වෙන අතර මීට අදාළ නියමයන් පළ කරන ලද 2116 ජූලි මස 14 වන දින අංක 1975/68 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය ද මෙහි දැක්වේ.

මෙම නියෝගය 2017 නොවැම්බර් 08 වන දින බලපැවැත්වෙන බව සඳහන් වේ.